Sie sind hier: HomepageTreffenjusla-8jusla-Hammel

Stockung und Reparatur im Redefluß

Robert Hammel

V tomto příspěvku se představuje koncepce A. Hiekea, který rozlišuje dva základní postupy při tvoření výpovědí v spontánní řeči, a sice tzv. prospektivní a retrospektivní. Prospektivní postup obsahuje např. pauzy, opakování a také prodlužování slabik, s jejichž pomocí mluvčí získává čas pro plánování dalších částí výpovědi. Retrospektivním postupem mluvčí naopak zasahuje do již produkovaných fragmentů výpovědi buď aby opravil chyby, anebo aby změnil původně zamýšlenou syntaktickou konstrukci. Přispěvek také diskutuje možnosti rozeznávání rétorických opakování nebo pauz od těch, které jsou užívány v prospektivních a retrospektivních postupech. Kromě toho je věnována pozornost lexikálním prostředkům v prospektivní funkci a jejich opisu v rámci syntaktického členění výpovědi.

Linguistische Beiträge zur Slavistik. VIII. JungslavistInnen-Treffen München 1999. Hg. Florence Maurice und Imke Mendoza. München: Sagner 2000 (= Specimina Philologiae Slavicae 131), 65–80.

Impressum